南 无 喝 啰 怛 那 哆 啰 夜 耶 南 无 阿 唎 耶(nà mó hē là dá nà duō là yè yě nán mó ā lì yě)


婆 卢 羯 帝 铄 钵 啰 耶(pó lú jiē dì shuò bō là yě)


菩 提 萨 埵 婆 耶(pú tí sà duò pó yě)


摩 诃 萨 埵 婆 耶(mó hē sà duò pó yě)


摩 诃 迦 卢 尼 迦 耶 怛 侄 他(mó hē jiā lú ní jiā yě dá zhí tā)


唵度 宁 度 宁(wèng dù níng dù níng)


迦 度 宁 莎 诃(jiā dù níng suō hē)